Home > Terms and conditions

General Terms and Conditions Exquisite International B.V.

Version November 21, 2022

Article 1: Glossary

1.1 Request: the request from a Client to Exquisite indicating the desire to enter into a Booking.

1.2 Arengementsservice package tailored to the Client's preferences that can be requested by the Client, and for which Exquisite makes a specific offer for provision.

1.3 Confirmationa (electronic) message confirming the agreements between Parties to the Client.

1.4. Bookings: agreement(s) concluded between Parties.

1.5. Client: the legal entity or natural person wishing to enter into or having entered into an agreement with Exquisite.

1.6 Escort: employees of Exquisite.

1.7. Exquisite: the private limited company Exquisite International B.V., registered in the Chamber of Commerce under number: 84387416, located at Delflandlaan 1, (1062 EA) Amsterdam. Email: info@exquisite.vrls.tc. Phone number: +31 6 28 71 71 80.
Delflandlaan 1 te (1062 EA) Amsterdam. E-mail: info@exquisite.vrls.tc. Telefoonnummer: +31 6 28 71 71 80.

1.8. Parties: the parties to this agreement, namely Exquisite and the Client.

1.9. WebsiteExquisite's website, namely: www.exquisite-international.com

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Aanvraag en op elke Boeking.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Exquisite uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn.

2.3. Indien een bepaling in de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Artikel 3 Totstandkoming van de Boeking

3.1. Een Boeking komt pas tot stand op het moment dat Exquisite een Aanvraag heeft geaccepteerd.

3.2. Exquisite is altijd gerechtigd om een Aanvraag te weigeren, dan wel nadere voorwaarden te stellen.

Artikel 4 Boekingen

4.1. Voor Boekingen geldt een minimale tijdsduur van 2 uren.

4.2. Boekingen worden altijd uitgevoerd in een hygiënische ruimte.

Artikel 5 Rechten en verplichtingen Cliënt

5.1. Escorts worden door Exquisite op een door haar gekozen wijze beveiligd indien zij dit nodig acht.

5.2. Cliënt garandeert bij de uitvoering van de Boeking een hoge mate van persoonlijke hygiëne. Dit behelst onder meer de verplichting tot het gebruik van een condoom indien sprake is van seksueel contact. Cliënt zal niet trachten de Escort te bewegen tot het achterwege laten van een condoom.

5.3. Cliënt zal gedurende de uitvoering van de Boeking:

A.  De Escort op normale wijze behandelen en op geen enkele wijze dwang toepassen.

B.  Geen drugs bij zich dragen en/of tot zich nemen, noch dit aan de Escort aanbieden. Met uitzondering van alcohol; de Escort is te alle tijden gerechtigd het aanbod van alcohol te weigeren.

C.  Cliënt zal zich inspannen om de veiligheid van de Escort in ieder opzicht te garanderen.

5.4  Cliënt zal niet buiten Exquisite contact opnemen met een Escort.

5.5  Indien in strijd wordt gehandeld met het vorige artikel verbeurt Cliënt een direct opeisbare boete ter hoogte van de doorgebrachte uren vermenigvuldigd met het standaard door Exquisite gehanteerde tarief ten tijde van het doorbrengen, vermeerderd met een bedrag ter hoogte van tweemaal het hiervoor vermelde bedrag als boete.

Artikel 6: Rechten en verplichtingen Exquisite

6.1  Op Exquisite rust de inspanningsverplichting om de bij de ontvangst van een Aanvraag de Cliënt en Escort zoveel als redelijkerwijs mogelijk op elkaar te laten aansluiten om de Cliënt de beste ervaring te bieden.

6.2  Exquisite voert haar werkzaamheden uit onder vergunningnummer: ASD1062EA/ESC618. De door haar geselecteerde Escorts voeren hun werkzaamheden uit in overeenstemming met de vigerende Nederlandse wetgeving en zijn tevens 21 jaar of ouder.

6.3  Exquisite mag een boeking wijzigen/annuleren indien:

A.  naar het oordeel van Exquisite de veiligheid van een Escort niet kan worden gegarandeerd;

B.  Cliënt niet aan de boekingsvoorwaarden voldoet;

C.  een Escort niet op de door de Cliënt gevraagde locatie en/of het door Cliënt aangegeven tijdstip aanwezig kan zijn en/of de door Cliënt gevraagde locatie niet beschikbaar is;

D.  zich overige omstandigheden voordoen waaronder van Exquisite niet kan worden verwacht dat zij aan haar verplichtingen uit hoofde van de Boeking voldoet.

6.4. Meent Exquisite dat zij de Boeking dient te annuleren/wijzigen zoals bedoeld in het vorige lid dan stelt zij Cliënt hieromtrent onverwijld op de hoogte.

6.5  Bij een wijziging van de Boeking is Cliënt gerechtigd de Boeking te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk aan Exquisite kenbaar gemaakt. Exquisite dient de annulering vervolgens bevestigen.

6.6  Exquisitie verplicht zich om zich in te spannen om de ervaring van de Cliënt overeenkomstig de door haar gedane mededelingen te maken. Zij kan hier echter geen garantie op geven. Dit hangt samen met de zeer persoonlijke aard van de dienstverlening.

Artikel 7: Annulering of wijziging door de Cliënt

7.1.  Wanneer Cliënt een Boeking wenst te annuleren laat hij dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk weten aan Exquisite.

7.2  Het niet voldoen van een Escorte aan de eisen c.q. verwachten van Cliënt geeft geen grond tot annuleren of wijzigen van de Boeking. Dit is slechts anders wanneer Cliënt ontevreden is over de persoonlijkheid of het uiterlijk van de Escort. In een dergelijk geval dient Cliënt binnen 15 minuten na aanvang van de Boeking Exquisite hieromtrent informeren. Exquisite verplicht zich alsdan om zich in te spannen om een passende oplossing te vinden.

7.3  Bij een wijziging door Cliënt van de locatie, tijd of Escort behoud Exquisite zich het recht voor om de Boeking te annuleren.

7.4  Wanneer Cliënt een wijziging wenst aan te brengen in de te verlenen diensten door de Escort kan dit slechts met zijn/haar uitdrukkelijk instemming. Kosten die uit de wijziging voortvloeien komen voor rekening van Cliënt en dienen uiterlijk 2 uur voor uitvoering van de Boeking te zijn voldaan.

7.5  Bij annulering van een boeking als in artikel 6.3, is Exquisite op geen enkele wijze (direct/indirect) aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.

7.6  Wanneer Cliënt een Boeking wenst te annuleren doet hij dit per e-mail of telefonisch. De annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd door Exquisite. Exquisite zal in geval van een annulering de volgende kosten in rekening brengen:

* 24 uur voor aanvang van de Boeking, kosteloos

* Tussen 4 en 24 uur voor aanvang van de Boeking, 50% van de boekingskosten

* Minder dan 4 uur voor aanvang van de Boeking, volledige boekingskosten

7.7  Slechts bij een vertraging van de Escort om op locatie te verschijnen van meer dan 30 minuten is het Cliënt toegestaan de Boeking kosteloos te annuleren overeenkomstig de wijze beschreven in artikel 7.6. Dit artikel geldt niet bij een Boeking die minder dan 4 uur voor de uitvoering daarvan tot stand is gekomen.

7.8  Bij annulering/wijziging van een Arrangement komen de kosten die Exquisite tot dan toe heeft moeten maken geheel voor rekening van Cliënt.

Artikel 8: Tarieven

8.1  De tarieven die Exquisite hanteert voor de verschillende diensten die zij aanbiedt zijn te vinden op haar Website. Deze tarieven zijn in de Euro valuta en zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere overheidsheffingen.

8.2  Exquisite is altijd gerechtigd om haar tarieven aan te passen zonder dat Cliënt hieraan enige recht kan ontlenen.

8.3  Bij specifieke arrangementen zal door Exquisite een prijsaanbod worden gedaan. Bij aanvullende wensen (al dan niet uitgevoerd door de Escort) zal Exquisite in beginsel een standaardtarief in rekening brengen, dan wel de kosten hiervan rechtstreeks doorberekenen aan Cliënt.

8.4  Wanneer de overeengekomen prijs voor een boeking door externe factoren hoger is uitgevallen is Exquisite gerechtigd deze bij Cliënt in rekening te brengen.

8.5  De overeengekomen prijs bij de Boeking ziet uitsluitend op de dienstverlening overeenkomstig de overeengekomen specificaties.

8.6. Kortingstarieven zijn slechts van toepassing indien dit door Exquisite als zodanig in de Bevestiging is opgenomen.

Artikel 9: Vergoedingen

9.1  Betaling door Cliënt dient plaats te vinden maximaal drie (3) uur voorafgaand aan de Boeking. Bij niet tijdige betaling is Exquisite en/of haar Escort(s) gerechtigd om de Boeking te annuleren

9.2  Cliënt dient uiterlijk drie (3) uur voor de Boeking Exquisite te informeren dan wel bevestigen dat hij aanwezig zal zijn op de overeengekomen locatie. Doet hij dit niet is Exquisite gerechtigd om de Boeking te annuleren.

9.3  Uitsluitend girale of chartale betaalwijzen in Euro’s zijn toegestaan. Exquisite is gerechtigd een betaalwijze te weigeren. Bij betaling met creditcard wordt een heffing van 5% van het totaal te betalen bedrag in rekening gebracht.

9.4  Als een Boeking door Exquisite wordt geannuleerd omdat er gegronde redenen bestaan dat Cliënt: de veiligheid Escorts in gevaar brengt, de identiteit van een of meer Escorts dreigt te openbaren of het imago van Exquisite zal beschadigen, is er geen recht op restitutie en dient Cliënt het volledige bedrag van de Boeking te betalen.

9.5  Ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van de diensten die zijn aangevraagd in de Boeking is de Cliënt de hier tegenoverstaande prijs verschuldigd.

9.6  Restitutie vindt plaats binnen 7 werkdagen na de datum waarop de Boeking heeft of zou hebben plaatsgevonden.

9.7  Exquisite is gerechtigd om bij nieuwe Cliënten een voorschot te verlangen ter hoogte van € 150, -, waarbij zij de naam de Cliënt kan verifiëren op grond van het gehanteerde rekeningnummer.

9.8  Wanneer het betalingsgedrag en/of de financiële situatie van Cliënt in de ogen van Exquisite noopt tot het stellen van meer zekerheid kan zij dit van hem verlangen. Wanneer deze zekerheid niet wordt gesteld kan zij de Boeking annuleren dan wel de uitvoering van de Boeking schorsen. Het verschuldigde is alsdan direct opeisbaar.

9.9  Wanneer Exquisitie in een gerechtelijke procedure omtrent deze overeenkomst of de uitvoering daarvan in het gelijk wordt gesteld, komen alle in verband hiermee gemaakte kosten die Exquisite voor rekening van de Cliënt. Hieronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot: advocaatkosten, griffierecht en deurwaarderskosten.

Artikel 10: Discretie

10.1  Exquisite gaat vertrouwelijk om met alle informatie die zijn van Cliënt ontvangt. Deze zal niet worden gedeeld met derden en zal deze slechts gebruiken voor de uitvoering van een Boeking. De informatie zal slechts worden gedeeld indien Exquisite hiertoe wettelijk verplicht is.

10.2  Cliënt gaat akkoord met het verstrekken van gegevens en het gebruik hiervan door Exquisite ten behoeve van: identiteitscontrole, verificatie van de door de Cliënt opgegeven informatie en algemene recherche in openbare bronnen. Een en ander ten behoeve van de veiligheid van de Escorts.

10.3  Als een Cliënt onjuiste informatie verstrekt over zijn identiteit behoudt Exquisite zich het recht voor om de verstrekte informatie op een zwarte lijst te plaatsen en indien zij dit nodig acht te delen met openbare lichamen waaronder justitie. Dit om te voorkomen dat er met valse informatie Boekingen worden gedaan.

10.4  Als een Cliënt in strijd met deze algemene voorwaarden contact opneemt met een van de Escorts of met een Escort contactgegevens uitwisselt is Exquisite gerechtigd om zijn contactgegevens te delen met derden binnen de brancheorganisatie.

Artikel 11: ansprakelijkheid

11.1  Exquisite is nimmer aansprakelijk voor schade, behoudens wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan haar zijde.

11.2  Exquisite is op generlei wijze aansprakelijk voor (vermeende) gebreken in de uitvoering van Boekingen, waaronder – maar niet beperkt tot – een teleurstellende ervaring van een Cliënt, afwijkingen van bewoordingen of afbeeldingen op de Website.

11.3  Exquisite is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet in acht nemen van artikel 5.2, waaronder het risico op het verwekken van een kind en seksuele aandoeningen.

11.4  Mocht Exquisite aansprakelijk zijn dan is deze schade altijd beperkt tot directe schade. Het schadebedrag is voorts beperkt tot maximaal 100% van het nettobedrag dat Exquisite bij Cliënt in rekening heeft gebracht.

11.5  Cliënt vrijwaart Exquisite terstond en schriftelijk op haar verzoek voor schadeclaims van derden.

Artikel: 12 Overmacht

12.1  Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Exquisite om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Boeking voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Boeking redelijkerwijs niet langer van Exquisite kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Exquisite van de verplichtingen tot nakoming.

12.2. Bij overmacht zal nakoming van de Boeking worden opgeschort tot de overmacht is verdwenen. Exquisite zal steeds trachten de periode van overmacht zo kort mogelijk te laten zijn. De Boeking zal evenwel als ontbonden worden beschouwd indien de nakoming blijvend onmogelijk is. Wanneer sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid die langer duurt dan zes (6) maanden na het tijdstip waarop geleverd had moeten worden, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder dat één van hen recht heeft op schadevergoeding.

12.3  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuwval, vorst, stakingen, gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel- telefoon of andere communicatienetwerken zoals e-mail, wanprestatie van derden die door Exquisite zijn ingeschakeld, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers vallen ook onder deze overmacht bepaling.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

Op de Website, wijze van dienstverlening en overige geestesproducten van Exquisite rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is Cliënt en/of derden niet toegestaan deze rechten te schenden waaronder – maar niet beperkt tot – het doen van openbaarmakings- en/of verveelvoudigingshandelingen.

Artikel 14: Wijzigingsbeding

14.1  Exquisite behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Zij zal Cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn één (1) maand na bekendmaking aan Cliënt van toepassing op de Boeking.

14.2  Consumenten hebben bij een wijziging van de algemene voorwaarden de mogelijkheid om de Boeking te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Exquisite slechts diensten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Boeking met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 15: Klachtenregeling

15.1  Indien Cliënt een klacht heeft, dient Cliënt deze klacht per e-mail of telefonisch kenbaar te maken aan Exquisite. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, vijf (5) werkdagen na ontvangst van de klacht door Exquisite in behandeling genomen, waarna Cliënt zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

15.2  Cliënt heeft eveneens de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 16: Recht- en forumkeuze

16.1  Op deze algemene voorwaarden en Boekingen is exclusief Nederlands recht van toepassing.

16.2  Eventuele geschillen over Boekingen en de algemene voorwaarden tussen Exquisite en Cliënt worden exclusief, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beslecht door de rechtbank Amsterdam.

To be alluring while still guarding your boundaries and authenticity. That is Exquisite.

High Class Escort worden