Door gebruik te maken van de diensten van Exquisite International B.V. aanvaardt de client onderstaande voorwaarden.

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 1. (Escort)Dame/Escort, High Class Escort, Exquisite Escort en alle andere naamsbepalingen die verwijzen naar de High Class Escort: de door Exquisite International B.V. ingeschakelde personen met een minimale leeftijd van 21 jaar, die uitvoering geven aan een boeking. Deze personen worden te allen tijde vertegenwoordigd door Exquisite International B.V.

 2. Cliënt: rechtspersonen alsmede natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 21 jaar die met Exquisite International B.V. een boekingsovereenkomst wensen te sluiten of te hebben gesloten.
 3. Partijen: Exquisite International B.V. en cliënt tezamen.
 4. Exquisite International B.V.: onderneming ingeschreven in het
  Handelsregister onder Exquisite International B.V.
 5. Website: de website van Exquisite International B.V., bekend onder
  www.exquisite-international.com
 6. Boeking: een overeenkomst van opdracht, dienstverlening en alle andere overeenkomsten tussen de client en Exquisite International B.V., waaronder mede begrepen de Boeking van een Arrangement.
 7. Arrangement: een pakket aan diensten ingevuld op basis van de wensen van de client en in overleg met Exquisite International B.V.
 8. Boekingsbevestiging: een bevestiging van Exquisite International B.V. aan de client waarin de afspraken tussen partijen ten aanzien van een boeking zijn vastgelegd.
 9. Boekingsaanvraag: ieder verzoek van een client aan Exquisite International B.V. gedaan via de website, email, telefoon of enig ander communicatiemiddel waarin de client naar het oordeel van Exquisite International B.V. voornemens is gebruik te maken van de dienstverlening van Exquisite International B.V..

Artikel 2 Identiteit van Exquisite International B.V.

Exquisite International B.V is bij de KvK geregistreerd onder nummer [kvk- nummer] en draagt btw-identificatienummer [btw-identificatienummer]. Exquisite International B.V is gevestigd aan [adres + huisnummer] ([postcode]) te [statutaire vestigingsplaats].
Exquisite International B.V is per e-mail te bereiken via [e-mailadres] of middels de Website [website] en telefonisch op [telefoonnummer].

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Exquisite International B.V. uitgebrachte c.q. gedane aanbiedingen alsmede op alle boekingen en daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen. Afwijkingen hiervan zijn enkel geldig voor zover deze door Exquisite International B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goed gekeurd.

 2. Exquisite International B.V. is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van deze voorwaarden aan te passen en eenzijdig te wijzigen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarvan de client zich mocht bedienen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Op het moment van totstandkoming van iedere boeking wordt de client geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Exquisite International B.V. en de client zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Een client die reeds een Boeking heeft gesloten met Exquisite International B.V. wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere en/of aanvullende Boekingen en/of diensten aan de betreffende client in te stemmen.

Artikel 3 – Onderneming

Exquisite International B.V. in een volledig legaal High Class Escort bedrijf, die haar werkzaamheden uitvoert onder vergunningsnummer: .......... De Highclass Escort dame worden met zorg geselecteerd door Exquisite International B.V. en voeren hun werkzaamheden op grond van een Boeking uit vrije wil uit. Conform de Nederlandse wetgeving zijn al onze dames 21 jaar of ouder.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Boeking

 1. Alle door Exquisite International B.V. gedane aanboden of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod en de aanvaarding daarvan anders is vermeld.

 2. Een Boeking komt eerst tot stand op het moment dat Exquisite International B.V. de Boekingsaanvraag uitdrukkelijk heeft aanvaard. Ingeval van een bindende aanbieding geldt dat de Boeking tot stand komt op het moment van acceptatie daarvan door de client. De Boekingsbevestiging van Exquisite International B.V. wordt geacht juist en volledig te zijn.
 3. De Boeking komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie.
 4. Het is Exquisite International B.V. te allen tijde toegestaan op een Boekingsaanvraag te weigeren, zonder daarvoor een reden op te geven.

Artikel 5 – Boekingen

 1. Exquisite International B.V. spant zich bij ontvangst van een Boekingsaanvraag in om de client en een Dame zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, teneinde de client de best mogelijke ervaring te bieden bij de uitvoering van een Boeking.

 2. Exquisite International B.V. behoudt zich het recht voor om een Dame te voorzien van een beveiliging in welke vorm dan ook.
 3. Voor Boekingen geldt een minimale duur van 2 uren.
 4. Boekingen worden enkel uitgevoerd in een hygiënische woonruimte, tevens een gebouwde onroerende zaak, dan wel een hotel/accommodatie met een niveau van minimaal vier hotelsterren.
 5. De client verplicht zich bij de uitvoering van een Boeking tot een hoge mate van persoonlijke hygiëne. Dit resulteert zich onder meer, maar niet uitsluitend in een verplichting tot het gebruik van een condoom indien sprake is van seksueel contact bij de uitvoering van een Boeking. Hierbij geldt dat het de cliënt evenmin is toegestaan de Dame te bewegen het gebruik van een condoom achterwege te laten bij seksueel contact bij de uitvoering van een Boeking.
 6. Alle Boekingen die worden uitgevoerd door een Dame of Dames van Exquisite International B.V. worden enkel voltooid onder het Safe-Seks beleid zoals door Exquisite International B.V. op de website vermeld.
 7. De client dient tijdens een Boeking:
 • Zorg te dragen dat de Dame bij aanvang, einde en gedurende boeking indien noodzakelijk bereikbaar is voor Exquisite International B.V. onder meer in verband met de betaling van de Boeking, alsmede het welzijn en de veiligheid van de Dame;
 • Zich te onthouden van enig bezit van drugs in welke vorm dan ook;
 • Zich te onthouden drugs in welke vorm dan ook aan te bieden aan de Dame, met uitzondering van alcoholische dranken. Hierbij geldt dat het de client evenmin is toegestaan de Dame te bewegen de aangeboden drugs in welke vorm dan ook aan te nemen en/of te gebruiken.
 • Respectvol om te gaan met de Dame alsmede haar grenzen te respecteren.

8. De cliënt behandelt de Dame bij de uitvoering van een Boeking met respect en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op iedere Boeking(s)(bevestiging). Het is de cliënt te allen tijde niet toegestaan de Dame te dwingen tot handelingen die in strijd zijn met de Boeking of de wil van de Dame, dan wel anderszins in strijd zijn met de wet zoals van toepassing in het land van uitvoering van de Boeking.


9. De cliënt dient zich te allen tijde te onthouden van (enige poging) tot misleiding, intimidatie en/of enig ander handelen of nalaten dat de veiligheid van Exquisite International B.V. en/of de door haar ingeschakelde Dames in gevaar brengt.

Indien de client in strijd met het bepaalde in artikel 5.9 van deze voorwaarden tijd heeft doorgebracht met een Dame zonder tussenkomst van Exquisite International B.V., is de client per direct en zonder toepassing van enige korting de genoten uren conform de standaardprijzen zoals vermeld op de Website verschuldigd aan Exquisite International B.V., vermeerderd met een boete gelijk aan tweemaal het verschuldigde bedrag.

Artikel 6 – Internationale Boeking

 1. Op een Internationale Boeking zijn de voorwaarden die gelden voor een Boeking en zoals opgenomen in de algemene voorwaarden overeenkomstig van toepassing, tenzij daar in dit artikel uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

 2. Een Boekingsaanvraag voor een Internationale Boeking binnen Europa dient minimaal 24 uur van te voren door Exquisite International B.V. te zijn ontvangen. Voor een Internationale Boeking buiten Europa dient de Boekingsaanvraag minimaal 48 uur van tevoren door Exquisite International B.V. te zijn ontvangen.
 3. De minimale boekingsduur voor een boeking binnen Europa is afhankelijk van de locatie en de manier van reizen. Voor de meeste Europese steden geldt en minimale boekingsduur van 8 tot 12 uur. Indien er geen mogelijkheid voor de dame bestaat om diezelfde dag terug te reizen, dient de Dame ook geboekt te worden voor de nacht.
 4. Voor bestemmingen buiten Europa is een minimale boekingsduur van 24 tot 48 uur vereist.
 5. Na de ontvangst van de Boekingsaanvraag voor een Internationale Boeking zal Exquisite International B.V. de reisbestemming beoordelen op basis van algemeen geldend positief reisadvies, veiligheid van de bestemming, ervaringen met de bestemming en overleg hierover met de gewenste Dame. Na een positieve beoordeling door Exquisite International B.V., ontvangt de client van Exquisite International B.V. een Boekingsbevestiging.
 6. De middelen van transport van een Dame worden per geval en in overleg betaald.
 7. Een aanbetaling van 40% van de gehele reis- en verblijfsom inclusief bemiddelingsfee is voor iedere Internationale Boeking verplicht. Deze aanbetaling kan alleen per bank worden voldaan.
 1. Zodra Exquisite International B.V. het bedrag ontvangen heeft zal zij beginnen met het reserveren, boeken en plannen van de Internationale Boeking.
 2. Het resterende bedrag gelijk aan 60% van de totale som dient minimaal 48 uur voor aanvang van de Dame compleet te zijn voldaan aan Exquisite International B.V. Alle tickets, visa en andere reiskosten worden vermeerderd met 21%, aangezien alle door ons ontvangen gelden moeten worden beschouwd als omzet en aldus met 21% worden belast.
 3. Voor Internationale Boekingen met een minimale reistijd van 4 uur of minder gerekend vanaf Amsterdam en met een personenauto kan de Dame reizen per auto of trein, tenzij reizen per vliegtuig voordeliger en gemakkelijker is voor de geplande bestemming. Voor bestemmingen met een minimale reistijd van 4 uur of meer zal de Dame uitsluitend per vliegtuig reizen. Tot 8 uur vliegen kan de Dame vliegen met Economy Class. Voor bestemmingen van een vliegtijd van 8 uur of meer reist de Dame altijd Business of First Class. Vluchten worden altijd, indien mogelijk, geboekt zonder tussenstops.
 4. De client dient tijdens een Internationale Boeking zorg te dragen dat de Dame:
 • Ten allen tijde bereikbaar is voor Exquisite International B.V.;
 • Minimaal 3 maaltijden per dag nuttigt op kosten van de client;
 • Minimaal eenmaal per dagt elefonisch contact opneemt met Exquisite International B.V., waarvoor privacy en gelegenheid wordt geboden;
 • Bij een Internationale Boeking met een duur van 24 uur of meer, minimaal twee uur per dag vrij heeft om naar eigen inzicht in te vullen, waarvoor privacy en gelegenheid geboden wordt;
 • Bij een Internationale Boeking met een duur van 24 uur of meer, minimaal zes uur per dag de gelegenheid krijgt om te kunnen slapen.
 • Artikel 7 – Annulering of wijziging door Exquisite International

1. Het is Exquisite International B.V. te allen tijde toegestaan een Boeking te annuleren en/of te wijzigen indien:

 • een Dame niet op de door de client gevraagdelocatieen/oftijdstip aanwezig kan zijn;
 • dedoordeclientgevraagdelocatienietbeschikbaaris;
 • naar het oordeel van Exquisite International B.V. de identiteit, integriteit en/of de veiligheid van een Dame niet kan worden gegarandeerd;
 • declientnietbinnen(deovereengekomentermijn(en))aande overeengekomen voorwaarden van de Boeking voldoet, of indien gegronde redenen bestaan die aanleiding geven dat de client niet aan de overeengekomen voorwaarden zal voldoen;
 • zichdeomstandighedenvoordoenwaardoorredelijkerwijsnietvan Exquisite International B.V. kan worden verwacht dat zij aan haar verplichtingen uit hoofde van de Boeking voldoet.
 1. In geval van een wijziging of annulering in de zin van artikel 7.1 AV zal Exquisite International B.V. hierover de kortst mogelijke termijn in contact treden met de client.
 2. Indien en voor zover de Boeking enkel onder gewijzigde omstandigheden kan plaatsvinden, is het de client toegestaan de Boeking kosteloos te annuleren.
 3. In het geval de Boeking wordt geannuleerd in de zin van artikel 7 AV zijn Exquisite International B.V., noch de Dame aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of onkosten van de client.
 4. Bij annulering van de Boeking door Cliënt geldt dat Exquisite International BV gerechtigd is de volgende kosten bij Cliënt in rekening te brengen:

  Bij annulering uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Boeking worden geen kosten in rekening gebracht.
  Bij annulering tussen 4 en 24 uur voor aanvang van de Boeking wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.
  Bij annulering korter dan 4 uur voor aanvang van de Boeking wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.

Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Exquisite’’

Artikel 8 – Annulering of wijziging door de Client

 1. In geval van wijziging of annulering van de Boeking door de client, zal deze op kortst mogelijke termijn in contact treden met Exquisite International B.V..
 2. Op Exquisite International B.V. en de Dames rust enkel een inspanningsverplichting ten aanzien van alle voorwaarden van de Boeking. Indien de Dame niet voldoet aan een of meer verwachtingen van de client, geeft dit geen recht op annulering of wijziging van de Boeking. De client heeft enkel recht op wijziging indien de niet tegemoetgekomen verwachtingen van de client zien op persoonlijkheid of uiterlijk van de Dame en de client binnen 10 minuten na aanvang van de Boeking in Nederland Exquisite International B.V. heeft geïnformeerd over zijn ongenoegen. In dat geval rust op Exquisite International B.V. de inspanningsverplichting een realistisch en een beide partijen passende oplossing aan te dragen en de Boeking overeenkomstig te wijzigen.
 3. Indien en voor zover de wijziging van de Boeking door de client toeziet op de Dame, tijd of locatie rust op Exquisite International B.V. enkel de inspanningsverplichting de Boeking conform de gewenste wijzigingen aan te passen, dan wel een alternatief te bieden. Niettemin behoudt Exquisite International B.V. zich het recht voor de Boeking te annuleren.
 1. Wijzigingen ten aanzien van de invulling van de dienstverlening tijdens de Boeking zijn enkel mogelijk, indien de Dame hier uitdrukkelijk mee instemt. Indien en voor zover deze wijziging(en) aanvullende kosten met zich meebrengen, dienen deze voorafgaand aan de uitvoering van de Boeking te worden voldaan.
 2. Een vertraging in de aankomst van de Dame tot 30 minuten op de overeengekomen locatie, veroorzaakt door vervoersproblemen, geeft de client geen recht de Boeking te annuleren. Bij een vertraging van meer dan 30 minuten is het de client toegestaan de betreffende Boeking telefonisch kosteloos te annuleren, tenzij sprake is van een Boeking die minder dan 4 uur van tevoren tot stand is gekomen.
 3. Het is de client tot 24 uur voorafgaand aan de Boeking toegestaan de betreffende Boeking per e-mail of telefonisch kosteloos te annuleren.
 4. In geval van annulering binnen 4 tot 24 uur voorafgaande aan een Boeking is het de client eenmalig toegestaan de betreffende Boeking kosteloos per email of telefonisch te annuleren, tenzij sprake is van een Internationale Boeking. Bij een annulering binnen 4 tot 24 uur voorafgaande aan een Internationale Boeking wordt aan de client 500,- Euro aan kosten in rekening gebracht.
 5. In geval van herhaald annuleren van Boekingen binnen 4 tot 24 uur voorafgaande aan de Boeking wordt aan de client 350,- Euro aan kosten in rekening gebracht.
 6. In geval van annulering tot 4 uur voorafgaand aan de Boeking wordt aan de client 350,- Euro aan kosten in rekening gebracht.

In geval van herhaaldelijk annuleren tot 4 uur voor de Boeking wordt aan de client 700,- Euro aan kosten in rekening gebracht.

Artikel 9 – Prijzen en/of prijswijzigingen

 1. Alle door Exquisite International B.V. opgegeven standaardprijzen zijn in te zien op de Website. Deze prijzen zijn weergegeven in Euro’s, inclusief omzetbelasting (btw) en exclusief andere heffingen opgelegd van overheidswege.
 2. Voor prijzen van Arrangementen dient de client contact op te nemen met Exquisite International B.V.. Dit mede in verband met de invulling van de voorwaarden van het betreffende Arrangement. De Website geeft alleen de ‘vanaf’ prijzen weer.
 3. De prijs die door Exquisite International B.V. voor de Boeking opgegeven geldt uitsluitend voor de dienstverlening conform de overeengekomen specificaties.
 4. Kortingen zoals vermeld op de Website zijn enkel van toepassing indien vooraf overeengekomen met Exquisite International B.V. en bevestigd in de Boekingsbevestiging.
 1. Exquisite International B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijs te
  verhogen in geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren en/ of andere kosten die voor de uitvoering van de Boeking nodig en/of relevant zijn.
 2. Kosten die Exquisite International B.V. of de Dame dient te maken of om te voldoen aan de (aanvullende) wensen van de client zijn voor rekening van de client.
 3. Aan aanvullende wensen van de client op de overeengekomen Boeking conform de Boekingsbevestiging die Exquisite International B.V. tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de Boeking redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
 4. Prijswijzigingen op grond van artikel 9.5 en 9.6 AV geven de client niet het recht de Boeking geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 10 – Betalingen I

 1. Alle betalingen dienen voorafgaand aan de Boeking, dan wel uiterlijk direct bij aanvang van de Boeking te zijn voldaan, tenzij tussen partijen schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. In geval van een Boeking van een Arrangement, dient de client na ontvangst van de Boekingsbevestiging per omgaande de gehele kosten van het betreffende Arrangement aan Exquisite International B.V. te voldoen, door middel van overmaking op een door Exquisite International B.V. aan te wijzen bankrekening.
 3. Exquisite International B.V. accepteert contante betalingen alleen in Euro’s.
 4. Exquisite International B.V. accepteert bovendien betalingen via creditcard middels een mobiel pinapparaat. Betalingen met creditcard worden vermeerderd met een percentage van 5% van het totaal verschuldigde bedrag.
 5. Indien een Boeking geannuleerd wordt door Exquisite International B.V. omdat gegronde redenen bestaan dat de client de veiligheid van Exquisite International B.V. of door haar ingeschakelde Dames in gevaar brengt, dan wel de identiteit van een of meer Dames dreigt te openbaren, dan wel het imago van Exquisite International B.V. zal beschadigen, bestaat voor de client geen recht op restitutie en wordt aan de client het volledige bedrag in rekening gebracht.
 6. Indien een Internationale Boeking of een Boeking van een Arrangement wordt geannuleerd door de client, dient de client de kosten die door Exquisite International B.V. tot zover gemaakt zijn evenwel te betalen aan Exquisite International B.V.. Deze kosten komen niet in aanmerking voor restitutie.
 1. Indien de client bij de uitvoering van de Boeking op eigen initiatief geen gebruik maakt van diensten waarvoor wel gelden betaald zijn, komen deze gelden niet in aanmerking voor restitutie.
 2. Indien de client recht heeft op restitutie van enig betaald bedrag in verband met een geannuleerde Boeking, vindt plaats binnen 5 dagen nadat de Boeking oorspronkelijk plaats gevonden zou hebben op een bankrekening die door de client is aangewezen.
 3. Indien de client de betaling niet vooraf en niet direct bij aanvang van de Boeking voldaan heeft, is de door Exquisite International B.V. ingeschakelde Dame gerechtigd om de Boeking af te breken dan wel op voorhand te weigeren op verzoek van Exquisite International B.V.. Voorts is de client 50% van het totale boekingsbedrag inclusief reiskosten verschuldigd indien de client niet aan zijn betalingsverplichtingen als in artikel 10.1 en 10.2 voldoet.

Artikel 10 – Betalingen II

 1. Indien Exquisite International B.V.een Boekingsaanvraag ontvangt van een client voor wie Exquisite International B.V. nog niet eerder een Boeking verzorgd heeft, is Exquisite International B.V. gerechtigd van deze client te verlangen dat deze afhankelijk van het soort Boeking een aanbetaling per bank voldoet van minimaal 150,- Euro. De betaling dient afkomstig te zijn van de bankrekening van de client zelf, dit houdt in dat de naam van de rekeninghouder overeen moet komen met de naam van de client.
 2. Voorts dient de client er zorg voor te dragen dat Exquisite International B.V. uiterlijk 3 uur van te voren met zekerheid kan vaststellen dat de client ook daadwerkelijk aanwezig is op de afgesproken locatie.
 3. Indien het betalingsgedrag en/of de financiële situatie van een client naar het oordeel van Exquisite International B.V. aanleiding geeft tot het verstrekken van meer zekerheid, is Exquisite International B.V. gerechtigd om van de client te verlangen dat de client een aanvullend voorschot betaald per bank. Indien de client nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Exquisite International B.V. gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Boeking onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de client aan Exquisite International B.V. verschuldigd is, direct opeisbaar.
 4. Indien Exquisite International B.V. in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die Exquisite International B.V. in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de client.
 5. In alle gevallen heeft Exquisite International B.V. naast de in dit artikel genoemde rechten eveneens het recht op nakoming en/of (schade)vergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Discretie

 1. Alle informatie van een cliënt die uit hoofde van haar dienstverlening in het bezit is van Exquisite International B.V. behandelt zij op discrete wijze en zal enkel worden gebruikt voor de uitvoering van haar dienstverlening alsmede het optimaliseren van haar toekomstige dienstverlening. Onder haar dienstverlening valt mede: identiteitscontrole, algemene recherche in openbare bronnen en verificatie van de door de cliënt opgegeven informatie bij betrokken partijen ten behoeve van de veiligheid van een of meerdere Dames ingeschakeld door Exquisite International B.V.
 2. Informatie van de cliënt die in het bezit is van Exquisite International B.V. zal nimmer gedeeld worden met derden, tenzij een wettelijke regeling Exquisite International B.V. hiertoe verplicht.
 3. Indien een client onjuiste informatie verstrekt aangaande zijn persoon (identiteit), behoudt Exquisite International B.V. zich het recht voor om de betreffende informatie weer te geven op een zogenaamde zwarte lijst en te delen met politie en justitie, teneinde toekomstige valse informatie betreffende Boekingen te voorkomen.
 4. Indien een client in strijd met deze algemene voorwaarden rechtstreeks contact opneemt met een Dame, een poging doet rechtstreeks contact op te nemen met de Dame, dan wel enige contactgegevens uitwisselt met de Dame, behoudt Exquisite International B.V. zich het recht voor om informatie over de client te delen met derden binnen de brancheorganisaties teneinde hen te waarschuwen voor dergelijke handelswijze van de client.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Exquisite International B.V. is niet aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Exquisite International B.V.
 2. Gebreken van welke aard dan ook, teleurstellende ervaringen van de client, informatie op de Website of afwijkingen ten opzichte van de Website verstrekte informatie, geven de client geen recht op (schade)vergoeding en/of restitutie.
 3. Exquisite International B.V. is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van enig handelen in strijd met artikel 5.5. voorts is Exquisite International B.V. niet aansprakelijk voor schade aanverwant aan zaken vermeld in artikel 5.5.
 4. Eventuele aansprakelijkheid van Exquisite International B.V. is te allen tijde beperkt tot (eventuele) directe schade. Exquisite International B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.
 5. Eventuele contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van Exquisite International B.V. is voorts beperkt tot maximaal 100% van het nettobedrag van de in rekening gebrachte werkzaamheden.
 6. Indien Exquisite International B.V. ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de Boeking (waaronder deze algemene voorwaarden) niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de client haar ter zake volledig vrijwaren en aan Exquisite International B.V. alles vergoeden wat aan deze derde moet worden voldaan alsmede de in dat verband gemaakte kosten.

Artikel 13- Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Exquisitie, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Boeking niet meer mogelijk is.
Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Exquisite zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Exquisite, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

In geval van overmacht wordt nakoming van de Boeking opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Boeking, is de andere Partij gerechtigd de Boeking zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Exquisite overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Exquisite heeft gemaakt met betrekking tot de Boeking.

Artikel 14 – Garantie

Met inachtneming van de inspanningsverplichting van

Exquisite International B.V. zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden, geeft Exquisite International B.V. geen enkele garantie richting de client wat betreft de ervaring van de client tijdens de Boeking. Dit mede gelet op de zeer persoonlijke ervaring die de aard van de dienst met zich mee brengt.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de door Exquisite

International B.V. ontworpen marketing- en of salesmaterialen en producten, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend de inhoud van de Website alsook de werkwijze en andere geestesproducten van

Exquisite International B.V., een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij Exquisite International B.V. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk haar toestemming verleend heeft.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op alle Boekingsaanvragen, Boekingen waaronder mede begrepen deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen tussen Exquisite International B.V. en client of derden uit hoofde van een Boekingsaanvraag, Boeking waaronder mede begrepen deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het in Nederland gelegen arrondissement Noord-Holland.

Artikel 17 - Klachtenregeling

Indien Client een klacht heeft, dient Client dit schriftelijk te zenden aan mail adres of telefonisch te melden via +31628717180. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Exquisite in behandeling genomen, waarna Cliënt zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Cliënt heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 18- Wijzigingsbeding

Exquisite behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Exquisite International zal Cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen.
De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Cliënt van toepassing op de Boeking.

De Consument heeft de mogelijkheid om de Boeking te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Exquisite International Arrangement kan leveren die wezenlijk anders zijn dan partijen bij het sluiten van de boeking met elkaar zijn overeengekomen.